Poslovnik

Sedem članov glavnega odbora izvoli skupščina za pet let in so lahko ponovno izvoljeni.

Predsednik Sindikata Glosa, tajnik glavnega odbora, predsedniki sindikalnih konferenc in predsedniki območnih odborov so člani glavnega odbora po položaju.

Člani glavnega odbora ne morejo biti istočasno člani vodstev političnih strank ali vodstev njihovih organizacij.

Glavni odbor:

 • uresničuje programsko usmeritev, ki jo je sprejela skupščina,

 • sprejema in uresničuje operativne načrte dela,

 • spremlja uresničevanje določil kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti,

 • določa predloge sprememb kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti in drugih pogodb ter vsaj enkrat letno obravnava njihovo uresničevanje,

 • obravnava sprotna aktualna vprašanja, ki zadevajo člane Sindikata kulture in narave Slovenije, in sprejema zaključke, stališča in predloge za njihovo razreševanje,

 • z drugimi sindikati negospodarskih dejavnosti predlaga spremembe kolektivne pogodbe negospodarskih dejavnosti, sodeluje v pogajanjih za njene ugodnejse rešitve in v pogajanjih za kolektivne pogodbe v skladu z novo klasifikacijo dejavnosti in poklicev.

 • spremlja uresničevanje zakona o razmerjih plač in pravnih aktov o napredovanju zaposlenih v kulturi,

 • pripravlja in sprejema akte, opredeljene v statutu,

 • imenuje pogajalske skupine,

 • odloča o splošni stavki Sindikata kulture in narave Slovenije in vodi njen potek,

 • odloca o vključitvi Sindikata kulture in narave Slovenije v generalno stavko,

 • sodeluje pri spreminjanju delovnopravne zakonodaje in zakonodaje na področju kulture ter varstva narave,

 • sprejema program mednarodnega sodelovanja, zlasti s sorodnimi interesnimi organizacijami v Evropski uniji,

 • sodeluje s strokovnimi združenji kulturnih ustvarjalcev,

 • spremlja in ocenjuje delo tajnika glavnega odbora in strokovne službe ZSSS,

 • spremlja delo območnih odborov Sindikata kulture in narave Slovenije in sindikalnih konferenc,

 • poroča skupščini o svojem delu in uresničevanju programa,

 • voli in odpokliče podpredsednika Sindikata kulture in narave Slovenije,

 • imenuje tajnika glavnega odbora,

 • določa območja, kjer se organizirajo območni odbori,

 • predlaga člane Sindikata kulture in narave Slovenije za sindikalna priznanja ZSSS,

 • podeljuje priznanja Sindikata kulture in narave Slovenije,

 • sprejema poslovnik o svojem delu,

 • sprejema letni finančni načrt in zaključni račun.

 • opravlja druge naloge Sindikata kulture in narave Slovenije med dvema skupščinama.