Samozaposleni

Pravila

Na osnovi aktov Sindikata kulture Slovenije sprejemajo v Sindikat kulture Slovenije včlanjeni samostojni ustvarjalci na področju kulture in informiranja naslednja

P R A V I L A
o organiziranju in delovanju sindikalne konference
samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja

I. Splošne določbe

1. člen

Sindikalna konferenca je organizacijska oblika dela in povezovanja članov Sindikata kulture Slovenije v določeni kulturni dejavnosti ali poklicu. V konferenci uveljavljajo člani tudi posebne interese in zahteve v odnosu do vodstva SKS, Ministrstva za kulturo, organizacij delodajalcev in posameznih drugih naročnikov.

2. člen

Sindikat konference deluje v skladu s temi pravili, svojimi programskimi usmeritvami in programom SKS, Statutom Sindikata kulture Slovenije ter usmeritvami društva.

3. člen

Sedež sindikata konference je v Ljubljani, Dalmatinova 4. Sindikat konference lahko uporablja pečat Glavnega odbora Sindikata kulture Slovenije oz. ima lahko svojega z naslednjim besedilom: Sindikat kulture Slovenije, Sindikat konference samostojnih filmskih in TV ustvarjalcev.

4. člen

Sindikat konference bodo pri njenem delovanju usmerjali zlasti naslednji smotri:

 1. Boljša povezanost in medsebojna informiranost članov,
 2. Razvijanje medsebojne solidarnosti in vzajmenosti,
 3. Enoten nastop v odnosu do Ministrstva za kulturo,
 4. Uveljavljanje pravice za vse člane pri pridobivanju del, pravice do postenega in pravičnega plačila,
 5. Sindikalna zaščita pravic iz dela, pravno varstvo,
 6. Oblikovanje minimalnih standardov in tarif za delo kot aneks h Kolektvini pogodbi za kulturne dejavnosti. 

II. Organi konference in njihove pristojnosti

Organi konference so lahko:

 1. konferenca,
 2. izvršilni odbor,
 3. predsednik
5. člen

a) Konferenca

Konferenca je najvišji organ Sindikalne konference sindikata samostojnih filmskih in TV ustvarjalcev. Sestaja se po potrebi, vendar najmanj enkrat na dve leti.

Konferenco tvorijo vsi samostojni filmski in TV ustvarjalci, ki so s podpisom pristopne izjave postali člani Sindikata kulture Slovenije.

Konferenco sklicuje izvršni odbor po presoji, mora pa jo sklicati na zahtevo 1/3 članov oz. ustanoviteljev konference.

Konferenca sklepa veljavno, če seji prisostvuje več kot polovica članov.

Naloge in pristojnosti konference:

 • sprejema in spreminja Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne konference samostojnih filmskih in TV ustvarjalcev,
 • voli in razrešuje predsednika sindikalne konference samostojnih filmskih in TV ustvarjalcev in njegovega namestnika,
 • sprejema programske usmeritve za delovanje izvršilnega odbora,
 • obravnava in sprejema poročila o delu izvršilnega odbora,
 • določa smernice oz. izhodisca za sklepanje aneksov kolektivne pogode ter sodeluje pri ostalih programskih dokumentih.
6. člen

b) Izvršilni odbor

Izvršilni odbor - predsedstvo tvorijo predsednik, namestnik in en član. Predsednik konference je član izvršilnega odbora po položaju in je predsednik izvršilnega odbora.

Kvorum za odločanje je več kot polovica vseh članov IO. Sklepe se sprejema z navadno večino, razen sklepa o najavi stavke, ko je potrebna 2/3 večina vseh članov.

Naloge in pristojnosti IO so zlasti:

 • izvršuje sklepe in usmeritve konference kot organa,
 • obravnava in usklajuje pobude, zahteve in interese članov sindikata samostojnih filmskih in TV ustvarjalcev,
 • koordinira in usmerja delovanje članov sindikata in jim nudi ustrezno pomoč,
 • obravnava predloge aktov in odločitve Ministrstva za kulturo in Vlade RS in njenih organov, ki zadevajo vse samostojne kulturne ustvarjalce, predvsem pa samostojne filmske in TV ustvarjalce,
 • sodeluje z Glavnim odborom Sindikata kulture Slovenije,
 • vodi pogajanja in sklepa o podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti kot oblikovanje minimalnih standardov in tarif,
 • skrbi za enakopraven položaj vseh svojih članov sindikata in neposredno bdi nad izvrševanjem tarifnega dela KP,
 • pripravlja in sklicuje seje konference,
 • odloča o uporabi sredstev sindikalnega boja (grožnja s stavko, napoved, stavka ipd.),
 • opravlja druge naloge po dogovoru s člani sindikata.
7 člen

c) Predsednik oz. njegov namestnik

Predsednik sindikalne konference vodi delo konference(organa) in izvršilnega odbora. Seje IO tudi sklicuje.

Predstavlja in zastopa sindikalno konferenco in organe (konferenco, IO) v odnosu od Ministrstva za kulturo in Vlade, Glavnega odbora Sindikata kulture Slovenije ter ostalih partnerjev.

Voli ga konferenca na praviloma tajnih volitvah.

Predsedniku pomaga njegov namestnik, ki ga v času odsotnosti nadomesca v vseh pravicah in dolžnostih. Predsednik je po svoji funkciji član Glavnega odbora Sindikata kulture Slovenije. 

III. Pravice in dolžnosti članov konference

8. člen

Člani sindikalne konference samostojnih filmskih in TV ustvarjalcev so člani Sindikata kulture Slovenije.

a) Pravice

Člani konference imajo vse pravice, ki izhajajo iz aktov in programske zaobljube SKS.

Še posebej pa imajo pravico:

 • dajati pobude za delo konference in njenih organov,
 • aktivno sodelovati v delu organov in usmerjati njihovo delovanje,
 • sodelovati v kandidacijskih postopkih za volitve predsednika.

b) Dolžnosti

 • aktivno sodelovati v delovanju organov sindikalne konference,
 • izvajati dogovorjene in v organih konference sprejete odločitve,
 • nuditi vso mozno pomoč za učinkovito delovanje organov sindikalne konference,
 • financirati tiste skupno dogovorjene naloge, katerih realizacija je vezana na financna sredstva. 

IV. Odnosi in sprejemanje odločitev

9. člen

Medsebojni odnosi pri sprejemanju odločitev v Sindikatu kulture temeljijo na upoštevanju različnosti mnenj in argumentov, njihovem demokratičnem usklajevanju ter odgovornosti za predlaganje, sprejem in izvajanje sklepov, javnost dela ter nadzoru članstva nad delom organov in medsebojnem obveščanju.

Pri sprejemanju odločitev mora biti prisotna večina članov organa. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovalo več kot polovica članov organa, razen če ni dogovorjena drugačna večina.

Odločitve (razen v primeru volitev) se sprejemajo z javnim glasovanjem, za sprejemanje posameznih odločitev lahko Sindikat kulture razpiše sindikalni referendum. 

V. Volitve in mandati

10. člen

Kandidiranje in volitve nosilcev funkcij organov Konference temeljijo na določilih Statuta Sindikata kulture Slovenije. 

VI. Financiranje delovanja organov konference

11. člen

Delovanje sindikalne konference in njenih organov financirajo ustanovitelji - člani Sindikata kulture Slovenije iz naslova sindikalne članarine.

Izvedbo financiranja posameznih nalog s sklepom določi izvršilni odbor konference, ki o tem seznani Glavni odbor Sindikata kulture Slovenije.

Konferenca lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje tudi iz samostojnih virov.

Financiranje dela sindikalne konference in njenih organov se vodi preko TR računa Glavnega odbora Sindikata kulture Slovenije in skladno s Pravilnikom o financiranju in finančno materialnem poslovanju. 

VII. Prehodne in končne določbe

12. člen

Ob morebitnih statusnih spremembah bodo člani Sindikata kulture s podrocja samostojnih filmskih in TV ustvarjalcev na novo definirali medsebojne odnose in organiziranost.

13. člen

Spremembe in dopolnitve teh pravil sprejema konferenca kot organ Sindikalne konference samostojnih filmskih in TV ustvarjalcev.

14. člen

Pravila o organiziranju in delovanju Sindikalne konference samostojnih filmskih in TV ustvarjalcev veljajo od dneva njihovega sprejema. Za njihovo razlago je pristojen Glavni odbor Sindikata kulture Slovenije.

 

Ljubljana, 3. april 1997

Predsednik sindikalne konference:

Denis Miklavcic