Zakaj v sindikat

Kaj ponuja Sindikat Glosa

Sindikat Glosa je nepolitična, nestrankarska, samostojna in prostovoljna interesna organizacija članov. Združuje zaposlene in samostojne delavce na področjih umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja, knjižnic in arhivov, muzejev, varstva naravne in kulturne dediščine, snemanja filmov in videofilmov, distribucije filmov in videofilmov, kinematografov, radia in televizije, tiskovnih agencij, botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov, obratovanja športnih objektov, marin, smučarskih centrov, športnih dejavnosti, prirejanja iger na srečo, razvedrilnih dejavnosti, dejavnosti za sprostitev.

Za svoje člane Sindikat Glosa:

 • ščiti pravice iz dela in delovnega razmerja
 • se pogaja za uveljavljanje pravic iz dela in delovnega razmerja in drugih interesov svojih članov
 • podpisuje kolektivne pogodbe in nadzira njihovo uresničevanje
 • predlaga zakone in njihove spremembe
 • predlaga začetek postopkov pred Ustavnim sodiščem
 • izraza posebne interese svojih članov in jih usklajuje z drugimi sindikati

Sindikat Glosa svojim članom zagotavlja pravico:

 • uživati sindikalno pomoč pri iskanju zaposlitve
 • dobiti vse informacije, ki zadevajo njegov delovnopravni položaj in pravice iz kolektivne pogodbe
 • delovati v organih sindikata za uresničevanje svojih in skupnih interesov
 • voliti in biti voljen v organe sindikata
 • uživati sindikalno varstvo, če bi bil zaradi uresničevanja sindikalne politike in ciljev postavljen v neenakopraven in manj ugoden položaj
 • se usposabljati v okviru programa sindikalnega izobraževanja
 • letovati v objektih sindikalnega turizma
 • sodelovati v sindikalni rekreativni in kulturni dejavnosti
 • sodelovati v stavki oz. drugih oblikah sindikalnega boja
 • uživati druge sindikalne ugodnosti
 • zahtevati in dobiti brezplačno pravno pomoč pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja
 • prejemati pomoč iz sindikalnih solidarnostnih skladov
 • prejemati pomoč ob stavki
 • zahtevati pomoč za preventivno zdravljenje, okrevanje in počitniški oddih
 • uživati kreditne ugodnosti Delavske hranilnice

Sindikat Glosa razpolaga z vso infrastrukturo in strokovnimi službami, ki omogočajo uresničevanje pravic članov.

Programske usmeritve sindikata Glosa

Osnovne programske usmeritve sindikata Glosa so:

 • pravica do posameznikovega in skupnega dela
 • svobodna kulturna ustvarjalnost
 • pravica do pravočasnega in poštenega plačila
 • varno in zdravo delo in življenje
 • varna starost
 • človekove pravice in osebno dostojanstvo
 • pravna država
 • spoštovanje narodovih korenin
 • demokratični in kulturni medsebojni odnosi
 • pravica do resnice
 • srčnost in pogum
 • premagovanje dvojne morale
 • sposobnost najprej pometati pred svojim pragom

Vizija

Smo prostovoljna interesna zaščitna organizacija. Tudi v prihodnje bomo spoštovali načela solidarnosti, vzajemnosti in splošne veljavnosti. Bistveno več moči pa bomo odslej namenjali za varovanje in širjenje pravic svojih članov.

Z varovanjem dosežene ravni delovnopravne in socialne varnosti bomo sooblikovali kulturno politiko in takšno slovensko kulturno podobo, ki nas bo vodila iz uspešne preteklosti v učinkovito prihodnost, tako, da bomo ohranili svojo nacionalno samobitnost in človesko dostojanstvo.

Nasprotovali bomo kulturni politiki, ki skuša biti le v službi ideologije, vsakokratnega vladajočega političnega programa ali evropskega združitvenega diktata, saj to kultura po svoji naravi vedno zanika in prerašča.

Varovali bomo pravice svojih članov, ki izhajajo iz kolektivnih pogodb, zakonskih določil, ustavne opredelitve in mednarodnih konvencij.

Predlagali in sprejemali bomo le takšne spremembe kolektivnih pogodb, ki bodo za naše člane ugodnejše od dotedanjih.

Kratenju in kršenju pravic ter vsem poizkusom slabšanja delovnopravnega in socialnega položaja naših članov bomo nasprotovali z vsemi zakonitimi sredstvi.

Datoteke

ABC

ABC krajše