Splošnemu aktu

ostro nasprotujemo!

V skladu s pozivom z dne 04. 10. 2018, objavljenim na spletni strani  https://www.akos-rs.si/predlog-splosnega-akta-o-spremembah-in-dopolnitvah-metodologije-nadzorstva-avdiovizualnih-medijskih-storitev-in-radijskih-programov-,  podajamo pripombe na Predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov  (v nadaljevanju: Splošni akt).

 

7. člen predloga Splošnega akta določa:

 

»Doda se nov 20.a člen splošnega akta, ki se glasi:

20.a člen

(delež slovenske glasbe)

(1) Slovenska glasba je glasba, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja medije.

(2) Pri izračunu deleža slovenske glasbe po zakonu, ki ureja medije, se v vso predvajano glasbo upoštevajo samostojno predvajane skladbe in skladbe v obliki glasbene podlage v skladu s tem členom splošnega akta.

(3) Delež predvajane slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih je razmerje med številom vseh predvajanih skladb in številom predvajanih slovenskih skladb.

(4) Skladba se upošteva pri izračunu deleža predvajane slovenske glasbe, če je predvajana celota skladbe, v skrajšani obliki pa izjemoma samo v primeru, da za to obstaja uredniško upravičen razlog.

Uredniško upravičen razlog za predvajanje skladbe v skrajšani obliki je lahko predvajanje programske vsebine, katere začetek predvajanja je vezan na določeno uro (npr. poročila), ali obveščanje o nujnih, nepredvidenih oziroma izrednih dogodkih, npr. prometni, športni dogodki v živo.

(5) Glasbena podlaga se ne glede na določbo petega odstavka 20. člena tega splošnega akta všteva v izračune deležev slovenske glasbe, če je skladba iz glasbene podlage slišna, prepoznavna in predvajana v skladu s četrtim odstavkom tega člena splošnega akta.«

 

Zgoraj citirani predlog določila je nezakonit.

 

Obrazložitev: 7. člen predloga sprememb Splošnega akta v 3. odstavku opredeljuje, kaj pomeni delež predvajane slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih, in sicer določa, da je delež predvajanje slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih razmerje med številom vseh predvajanih skladb in številom slovenskih skladb. Namen sprejema 86. člena in kasneje 86.a člena Zakona o medijih (ZMED) je povečanje deleža oddajnega časa, ki bo na voljo za glasbo slovenskega izvora (glej: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, 02.02.2005, EVA: 2005-3511-0009, str. 12) in ne deleža glede na število predvajanih skladb, kot to določa zgoraj citirani predlog Splošnega akta. Predlog 3. odstavka 7. člena predloga Splošnega akta tako v celoti spregleda, da se delež predvajane slovenske glasbe lahko nanaša le na oddajni čas oz. na časovno komponento in nikakor ne na število predvajanih skladb v radijskih in televizijskih programih.

 

Namen umestitve deleža slovenske glasbe v dnevni čas predvajanja je zagotavljanje večje dostopnosti slovenske glasbe. S tem ukrepom (s to spremembo) je ZMED želel omogočiti, da je medijski prostor odprt za predstavljanje slovenske glasbene ustvarjalnosti, oziroma da se na javnih frekvencah slovenskih radijskih postaj v vsakem trenutku poslušanja lahko sliši slovenska beseda (tako tudi opomba k predlogu 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, Številka: 0070-18/2015, Ljubljana, dne 11. 11. 2015, EVA: 2013-3340-0029, s katerim se je uveljavil 86.a člen ZMED.) Opisani namen zakona kot zagotavljanje slišanja slovenske besede je mogoče zagotoviti zgolj z deležem, merjenim v času in ne v številu predvajanih skladb. Drugačna opredelitev deleža slovenske glasbe bo povzročila zlorabo določil ZMED.

 

Z opredelitvijo deleža slovenske glasbe kot števila predvajanih slovenskih sklad gre očitno za nasprotovanje osnovnemu namenu 86. in 86.a člena ZMED. Pri tem opozarjamo, da podpisniki že sedaj ugotavljamo, da je navedeno določilo ZMED nemalokrat kršeno. V sporedih predvajanih del, ki jih kolektivnim organizacijam posredujejo izdajatelji radijskih programov, se namreč s strani določenih radijskih programov že sedaj pojavljajo primeri, ko radijski programi v svojem programu uporabljajo slovensko glasbo v deležu manj kot 6% oddajanega časa radijskega programa, poročajo pa o številčno obsežnejši uporabi krajših glasbenih posnetkov (do 15 sekund), ki so prijavljeni kot slovenska glasba.

 

V celoti nasprotujemo tudi poskusu drugačne opredelitve slovenske glasbe kot glasbene podlage napram drugi (tuji) glasbeni podlagi. 2. odstavek predloga novega 20.a člena (7. člen predloga Splošnega akta) namreč v delež slovenske glasbe po zakonu, ki ureja medije, všteva tudi slovensko glasbo, kadar je uporabljena kot glasbena podlaga, kar pa ne velja v primerih drugih (tujih) glasbenih vsebin, kjer glasba uporabljena kot glasbena podlaga ne šteje kot programska vsebina (glej 20. člen Metodologije nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov (Uradni list RS, št. 31/12) v primerjavi s predlogom novega 20.a člena predloga Splošnega akta). Pri izračunu deleža slovenske glasbe po zakonu, ki ureja medije, je potrebno upoštevati samo samostojno predvajane skladbe in ne skladb v obliki glasbene podlage. Menimo tudi, da ni podlage za različno obravnavo slovenske glasbe v primerjavi s tujo glasbo pri določanju deležev oz. programskih vsebin.

 

Po našem mnenju gre pri predlaganih spremembah v 6. in 7. členu predloga Splošnega akta za poskus zlorabe določil ZMED, ki določa deleže slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih, zato navedenim členom Splošnega akta ostro nasprotujemo.

 

Priloge:

-          Metodologija nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov

-          Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih, EVA: 2005-3511-0009

-          Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, EVA: 2013-3340-0029

 

Podpisniki:

ZSVGS (Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije), zanjo Dušan Zore

GLOSA SKG (Sindikalna konferenca glasbenikov), zanjo mag. Andrej Sraka

ZFIS (Združenje fonogramske industrije Slovenije), zanj Darjo Rot

IPF, k.o., zanj Viljem Marjan Hribar

 

Metodologijanadzorstvaavdiovizualnihmedijskihstoritevinradijskihprogramov.pdf

ZMed-A.pdf

ZMed-C__cist-2_.pdf

ZMed-koncna.pdf

NULL