Diskriminacija glasbenih izvajalcev

v primerjavi z avdiovizualnimi deli in videogrami

Spoštovani pripravljavci gradiv na ministrstvih in drugih organih, cenjene poslanke in poslanci državnega zbora,

odpravite diskriminacijo glasbenih izvajalcev na posnetih glasbenih delih!

Predlagatelj Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP, EVA: 2020-2130-0065) v 3. členu na novo ureja obvezno kolektivno upravljanje, in sicer tako, da za 5. točko dodaja novo 6. točko, ki se glasi:

»6. pravico do nadomestila za priobčitev javnosti avdiovizualnih del in videogramov ter na njih posnetih izvedb, razen pravic filmskih producentov iz 29. in 30. člena ZASP«.

S tem predlagatelj izvajalcem posnetih izvedb v avdiovizualnih delih in videogramih omogoča obvezno kolektivno upravljanje njihovih pravic. Za izvajalce na posnetih glasbenih delih pa takšnega urejanja ne omogoča, s čimer postavlja glasbene izvajalce na posnetih glasbenih delih v neenak položaj. Zlasti se to kaže v implementaciji nove pravice do nadomestila v okviru storitve deljenja vsebin na spletu, ki jo ureja 76. člen predloga sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Pravica do nadomestila v okviru storitev deljenja vsebin na spletu se namreč lahko v praksi dejansko upravlja le preko kolektivne organizacije. V primeru, da nov zakon za to pravico ne bo predvidel obveznega kolektivnega upravljanja tudi za izvajalce na posnetih glasbenih delih, bo s tem izvajalcem preprosto onemogočeno upravljanje te pravice. Omenjeno nadomestilo je namreč izvajalcem dolžan plačati uporabnik. Ni si mogoče predstavljati, da bi vsak posamezni izvajalec samostojno dostopal do številnih uporabnikov, med drugim Google, YouTube, Facebook …, in se samostojno ter uspešno pogajal za svoja nadomestila.

Ker je predlagatelj kolektivno upravljanje omogočil le izvajalcem posnetih izvedb na avdiovizualnih delih in videogramih, medtem ko izvajalcem posnetih izvedb glasbenih del tega upravičenja ne priznava, jih je postavil v diskriminacijski oziroma neenakopraven položaj, kar grobo krši načelo enakosti pred zakonom.

Z našim predlogom amandmaja pa se pravica do nadomestila iz 76. člena predloga ZASP uvršča med pravice, ki se upravljajo obvezno kolektivno. Na ta način bo zagotovljena ustrezna implementacija direktive glede na njen namen – imetnikom pravic bo zagotovljeno učinkovito upravljanje pravice do nadomestila v okviru storitev deljenja vsebin na spletu.

Glede na navedeno, vas pozivamo, da vsebino spodnjega amandmaja sprejmete.

 

Predlagamo amandma:

Prvi odstavek 3. člena ZKUASP se spremeni tako, da se glasi:

»V 9. členu se v 1. točki besedilo spremeni tako, da se glasi: 

  1. priobčitev javnosti neodrskih glasbenih in pisanih del s pravico do nadomestila iz 6. odstavka 76. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19 in xy/22; v nadaljnjem besedilu: ZASP), razen pravice dajanja na voljo javnosti iz 32. a člena ZASP«.

 

V Ljubljani, 26. septembra 2022.

Lep pozdrav.

Predsednik Glose SKG mag. Andrej Sraka in predsednik Glose Mitja Šuštar

Datoteke

ZKUASP - Poziv k odpravi diskriminacije (26. 9. 2022)

NULL