Predlog 103. člena ZVKD-1

Opozarjamo na zniževanje strokovnih standardov

05.05.2015

Konec leta 2013 so se precej na tiho spreminjali nekateri členi Zakona o varstvu kulturne dediščine. Zaradi t.i. zahtev EU po zmanjšanju števila reguliranih poklicev naj bi bili popravki manjši in nanje večina ni bila dovolj pozorna.

Ob tokratnem spreminjanju zakona opozarjamo na diskriminatorno zniževanje strokovnih standardov. Pridružujemo se argumentom stroke, ki ne zagovarja le izobrazbenih, marveč tudi druge kompetence, ki se lahko pridobijo le s strokovnimi izpiti, izkušnjami, praktičnim izpopolnjevanjem, usposabljanjem ipd..

Sedaj, ko se pripravljata nova pravilnika o strokovnih izpitih in o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva, se je izkazalo, da so regulirani poklici, za katere je potrebno opravljati strokovni izpit (103. člen zakona), le še konservator, konservator-restavrator, kustos, konservatorsko-restavratorski sodelavec in konservatorsko-restavratorski tehnik.

Med njimi ni več muzejskega sodelavca in muzejskega tehnika ter konservatorskega sodelavca in konservatorskega tehnika dokumentalista. Vsi štirje so navedeni tako v Aneksu h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji kot v veljavnem katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov. Na teh delovnih mestih se lahko napreduje v nazive, sistemizirana pa so v večini muzejev oziroma javnih zavodov na področju varstva kulturne dediščine.

Menimo, da bi zanje moral ostati pogoj opravljen strokovni izpit. Delo s kulturno dediščino je zelo zahtevno in odgovorno, nujna so ustrezna znanja in veščine in v brezpogojnem javnem interesu je določitev pogojev in usposabljanja.

Več spodaj (datoteka pdf).

Datoteke

Glosin predlog 103. člena ZVKD-1

NULL