2. Glosa SKG

Sindikat Glosa – Sindikalna konferenca glasbenikov (krajše ime: Glosa SKG) je organ za povezovanje, usklajevanje in enoten nastop pri uveljavljanju interesov članov - glasbenikov.

Glosa SKG je bila ustanovljena v aprilu 2011. Od tedaj ji predseduje mag. Andrej Sraka.

Člani si nudijo vzajemno podporo, pomoč in solidarnost ter na druge načine delujejo v medsebojno korist. Zlasti zasledujejo naslednje cilje: 

  • boljša povezanost in medsebojna informiranost članov,
  • enoten nastop v odnosu do Ministrstva RS za kulturo, Vlade RS, organizacij delodajalcev, kolektivnih organizacij za zaščito avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravnih subjektov,
  • oblikovanje predlogov zakonov, drugih predpisov in kolektivnih pogodb ter sodelovanje v postopkih njihovega sprejemanja,
  • oblikovanje minimalnih standardov in tarif za delo.

Medsebojni odnosi pri sprejemanju odločitev temeljijo na upoštevanju različnosti mnenj in argumentov, njihovem demokratičnem usklajevanju ter odgovornosti za predlaganje, sprejem in izvajanje sklepov, javnosti dela in medsebojnem obveščanju. 

http://www.glosa-skg.si/

Datoteke

Koristno: ABC za glasbene izvajalce

Sporazum o ustanovitvi in trajnem sodelovanju